Strona główna

Nowośći

 • object(stdClass)#55 (15) { ["id"]=> string(3) "880" ["id_cat"]=> string(1) "1" ["lang"]=> string(2) "pl" ["stamp"]=> string(22) "558d0caf97003603155028" ["title"]=> string(35) "W wakacje widzimy się na plaży..." ["admission"]=> string(0) "" ["content"]=> string(4690) "

  Na czas wakacji przenosimy się na plażę miejską, gdzie zapraszamy do pierwszego w Polsce Teatralnego Kina!

  W każdą sierpniową niedzielę o godz. 22:00, na tarasach widokowych nad budynkiem Wypożyczalni Sprzętu Sportowego CRS Ukiel zaprezentujemy jeden z archiwalnych spektakli Teatru Jaracza.

  2 sierpnia – „Bar Macabre” –spektakl muzyczny studentów Studium Aktorskiego w reżyserii Jerzego Satanowskiego z piosenkami m.in. Kabaretu Starszych Panów

  9 sierpnia – „Nie dorosłem czyli piosenki Taty Kazika” – spektakl muzyczny studentów Studium Aktorskiego w reżyserii Jacka Bończyka z piosenkami Stanisława Staszewskiego

  16 sierpnia – „Kajko i Kokosz” – spektakl na podstawie bestsellerowego komiksu autorstwa Janusza Christy

  23 sierpnia – „Ich czworo” – tragedia ludzi głupich w 3 aktach według Gabrieli Zapolskiej

  30 sierpnia – „Kariera Nikodema Dyzmy” – opowieść o karierowiczu lat dwudziestych XX wieku na podstawie powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.

  organizatorzy – Teatr Jaracza oraz (najlepsza w mieście) Hangloose Caffé

  WSTĘP WOLNY

  " ["img"]=> string(35) "userfiles/news/1435307183_thumb.jpg" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["date_add"]=> string(19) "2015-06-26 10:25:00" ["author"]=> string(2) "18" ["pub"]=> string(1) "1" ["url"]=> NULL }
 • object(stdClass)#54 (15) { ["id"]=> string(3) "877" ["id_cat"]=> string(1) "1" ["lang"]=> string(2) "pl" ["stamp"]=> string(22) "55817ea6774d1969847639" ["title"]=> string(37) "Uwaga! Nabór do Studium Aktorskiego!" ["admission"]=> string(0) "" ["content"]=> string(4442) "
  Egzaminy wstępne odbędą się w dniach 27–30 sierpnia 2015. Dokumenty należy złożyć do dnia 25 sierpnia 2015.
   
  WARUNKI NABORU na rok szkolny 2015 / 2016 -
   
  WYMAGANIA:
  świadectwo dojrzałości, dobra prezencja, dykcja, sprawność  fizyczna, poczucie rytmu, słuch muzyczny.
   
  ZASADY PRZYJĘĆ:
  kandydat przygotowuje 3 utwory pisane wierszem (w tym 1 tekst klasyczny), 2 fragmenty
  prozy, 1 piosenkę lub pieśń (teksty powinny być różnorodne, uznanych autorów).
   
  PRZEBIEG EGZAMINU:
  - ocena predyspozycji kandydata w zakresie głosu, wymowy, rytmiki i ruchu.
  - egzamin aktorski (oceniane są warunki głosowe, dykcyjne,sceniczne, interpretacja tekstów i piosenek, zadania aktorskie).
  - test z wiedzy o teatrze, kulturze, literaturze i sztuce.
   
  TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  - Studium Aktorskie: do 25 sierpnia 2015
  - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski: Rejestracja w systemie IRK – dodatkowa rekrutacja – wrzesień 2015
  www.uwm.edu.pl/filozofia
   
  KANDYDACI SKŁADAJĄ DWA KOMPLETY DOKUMENTÓW:
   
  1. Do Policealnego Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie:
  - podanie z trzema zdjęciami (nie posiadamy formularza zgłoszeniowego),
  - życiorys,
  - odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę lub kopia (poświadczona notarialnie),
  - kopia dowodu osobistego – strony 1 i 2 (poświadczona notarialnie),
  - zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia, zaświadczenie od lekarza specjalisty – foniatry,
  - dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (100 zł),
  - spis prezentowanych na egzaminie tekstów z nutami utworów muzycznych lub podkład muzyczny na CD.
   
  NA ADRES:
  Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
  10–118 Olsztyn, ul. 1 Maja 4
   
  Numer konta: 40 1540 1072 2107 9100 0583 0001
  tel./faks: 89 527 43 88, 89 527 59 58 w. 39
  e-mail: studium.aktorskie@teatr.olsztyn.pl,
  www.teatr.olsztyn.pl
  strona internetowa Studium: www.studiumaktorskie.pl
   
  2. do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego: Rejestracja w systemie IRK – www.irk.uwm.edu.pl
   
  NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA
   
  Zajęcia trwają od 1 września do 30 czerwca.

   

  " ["img"]=> string(35) "userfiles/news/1434549926_thumb.jpg" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["date_add"]=> string(19) "2015-06-25 16:02:00" ["author"]=> string(2) "18" ["pub"]=> string(1) "1" ["url"]=> NULL }
 • object(stdClass)#68 (15) { ["id"]=> string(3) "876" ["id_cat"]=> string(1) "1" ["lang"]=> string(2) "pl" ["stamp"]=> string(23) "557a944c1b2481448848969" ["title"]=> string(31) "główny księgowy poszukiwany!" ["admission"]=> string(0) "" ["content"]=> string(6990) "

  Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.

  Termin składania ofert do 30.07.2015 r. Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do sekretariatu Teatru, na adres: Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn. 
  Dyrekcja skontaktuje się  z wybranymi kandydatami. 
   
  Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego w jednostce sektora finansów musi spełniać wymogi zawarte w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.).

  Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki budżetowej, może być osoba, która:

  • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
  • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
  • spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

  Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisko, na które przeprowadzany jest konkurs:

  • Doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach budżetowych minimum 5 lat na stanowisku Głównego Księgowego,
  • Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych (Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych),
  • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości (Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych. Ustawy o rachunkowości, Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego),
  • Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Open Office), programów księgowych oraz sprzętu biurowego,
  • Znajomość gospodarki finansowej jednostki, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej,
  • Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego,
  • Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

  Wymagane dokumenty:

  • Życiorys zawodowy z opisem dotychczasowej działalności zawodowej,
  • Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem, wraz z uzasadnieniem,
  • Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy,
  • Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
  • Aktualne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
  • Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  • Oświadczenie, że kandydat posiada obywatelstwo polskie,
  • Kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem.
  " ["img"]=> string(35) "userfiles/news/1434096716_thumb.jpg" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["date_add"]=> string(19) "2015-06-24 10:03:00" ["author"]=> string(2) "18" ["pub"]=> string(1) "1" ["url"]=> NULL }
 • object(stdClass)#53 (15) { ["id"]=> string(3) "861" ["id_cat"]=> string(1) "1" ["lang"]=> string(2) "pl" ["stamp"]=> string(23) "554caf1a678f52055005561" ["title"]=> string(81) ""Wojna nie ma w sobie nic z kobiety" w tegorocznej edycji Teatr Polska!" ["admission"]=> string(0) "" ["content"]=> string(1926) "

  "Jedziemy z Teatrem"! Spektakl "Wojna nie ma w sobie nic z kobiety" wśród 18 przedstawień zakwalifikowanych do tegorocznej edycji Teatr Polska!

  "Na podstawie oceny wiarygodności organizacyjnej i finansowej projektów objazdów spektakli zarekomendowanych, jak również przy uwzględnieniu ich wagi artystycznej oraz biorąc pod uwagę wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie programu Komitet podjął decyzję o przyznaniu dotacji w ogólnej kwocie 1 700 000 złotych 18 teatrom."

  Program TEATR POLSKA został zainicjowany w celu ułatwienia dostępu do oferty polskich teatrów poprzez zintensyfikowanie ich mobilności i umożliwienie prezentacji spektakli w ośrodkach mających utrudniony dostęp do kultury. W ramach programu teatry instytucjonalne, niezależne i stowarzyszenia mogą ubiegać się o dofinansowanie prezentacji spektaklu w małych miejscowościach, w których nie ma teatru instytucjonalnego, ale które posiadają infrastrukturę umożliwiającą prezentację przedstawienia. 

  W edycji 2013 Teatr Jaracza prezentował spektakl "Stawiam na Tolka Banana". Sztukę mogli zobaczyć między innymi mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego, Mrągowa, Szczytna czy Bartoszyc. 

  W tym roku odwiedzimy m.in.: Nidzicę, Szczytno, Ostródę, Mragowo i Biskupiec.

  Do zobaczenia w październiku i listopadzie " w trasie". 

   

  " ["img"]=> string(35) "userfiles/news/1431088922_thumb.jpg" ["meta_title"]=> string(0) "" ["meta_keywords"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["date_add"]=> string(19) "2015-06-23 09:34:00" ["author"]=> string(2) "18" ["pub"]=> string(1) "1" ["url"]=> NULL }

REPERTUAR


array(15) { [0]=> string(35) "frontend/teatr/includes/addons_view" [1]=> string(35) "frontend/teatr/includes/addons_view" [2]=> string(37) "frontend/teatr/includes/menu_top_view" [3]=> string(40) "frontend/teatr/includes/menu_bottom_view" [4]=> string(38) "frontend/teatr/includes/menu_left_view" [5]=> string(40) "frontend/teatr/includes/breadcrumbs_view" [6]=> string(35) "frontend/teatr/includes/header_view" [7]=> string(33) "frontend/teatr/includes/meta_view" [8]=> string(35) "frontend/teatr/includes/slider_view" [9]=> string(33) "frontend/teatr/includes/home_view" [10]=> string(41) "frontend/teatr/mod_articles/articles_view" [11]=> string(36) "frontend/teatr/includes/content_view" [12]=> string(33) "frontend/teatr/includes/meta_view" [13]=> string(45) "frontend/teatr/includes/google_analytics_view" [14]=> string(25) "frontend/teatr/index_view" }