POLICEALNE STUDIUM AKTORSKIE  im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza
w Olsztynie

Dyrektor: dr hab. Janusz Kijowski
Rok założenia: 1991

Przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie od 1991 roku istnieje 3-letnie Studium Aktorskie, z czwartym rokiem dyplomowym, ze specjalnością : aktorstwo dramatyczne. Do chwili obecnej wykształciło 159 absolwentów, którzy pracują jako aktorzy w wielu teatrach Polski. W lipcu 1998 roku Decyzją MKiSz Studium Aktorskie uzyskało uprawnienia szkoły publicznej, niniejszym uzyskując prawo wydawania dyplomów państwowych – w zawodzie aktora dramatu. Wynikiem porozumienia władz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Dyrekcji Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie od roku akademickiego 2004/2005 słuchacze realizują dwa programy kształcenia, w Policealnym Studium Aktorskim im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie i studia zawodowe-licencjackie w Uniwersytecie na kierunku pedagogika szkolna z animacją kulturalną. Nauka trwa cztery lata. Absolwent Studium Aktorskiego uzyska dyplom w zawodzie aktora dramatu, absolwent UWM otrzymuje tytuł licencjata.

Policealnym Studium Aktorskim im. Aleksandra Sewruka posiada uprawnienia szkoły publicznej
JAKO JEDYNA TEGO TYPU SZKOŁA W POLSCE PROPONUJE NOWE ROZWIĄZANIE EDUKACYJNE.
Studenci realizują dwa programy nauczania:
• w Studium Aktorskim,
• w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, w Instytucie Filozofii.

Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka
przy Teatrze im. Stefana Jaracza
ul.1 Maja 4
10 – 118 Olsztyn

Sekretariat Studium
tel. 89 534 01 09 w. 39
tel./fax 89 527 43 88

Sekretariat Teatru
tel. 89 527 29 63
tel./fax 089 527 44 46

e-mail: studium.aktorskie@teatr.olsztyn.pl

Numer konta : 51 1160 2202 0000 0000 6193 7975

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
ul. Bartosza Głowackiego 17
10 – 447 Olsztyn

tel. 89 527 66 73
tel. 89 533 45 81
tel. 89 527 64 28
biuro numerów - tel. 89 523 49 13

www.uwm.edu.pl/wnsis

 

WYKŁADOWCY STUDIUM: 

 

Beata Akinis-Sowińska HISTORIA SZTUKI 

Ewa Alchimowicz-Wójcik IMPOSTACJA GŁOSU 

Tatiana Asmołkowa PODSTAWY TAŃCA KLASYCZNEGO, FORMY I STYLE RUCHU SCENICZNEGO

Marzena Bergman SCENY DIALOGOWE PROZĄ

Agnieszka Castellanos-Pawlak INTERPRETACJA PIOSENKI AKTORSKIEJ

Giovanny Castellanos MONODRAM - ĆWICZENIA Z REŻYSEREM  

Bożena Czaplińska ZESPÓŁ WOKALNY, UMUZYKALNIENIE, HISTORIA MUZYKI 

Rafał Gajewski INTERPRETACJA PIOSENKI AKTORSKIEJ 

Elżbieta Grad-Cupriak TECHNIKA I WYRAZISTOŚĆ MÓWIENIA - ćwiczenia

Grzegorz Gromek ELEMENTARNE ZADANIA AKTORSKIE

Zbigniew Marek Hass HISTORIA TEATRU POWSZECHNEGO, HISTORIA TEATRU POLSKIEGO, ANTROPOLOGIA KULTURY, TEATR I DRAMAT POLSKI

Lucyna Idźkowska-Nieciecka TECHNIKA I WYRAZISTOŚĆ MÓWIENIA 

Cezary Ilczyna SCENY KLASYCZNE, AKTOR I MEDIA ( słuchowisko)  

Ryszard Jabłoński   SCENY WSPÓŁCZESNE

Władysław Jeżewski KABARET LITERACKI

Janusz Kijowski PRACA AKTORA PRZED KAMERĄ

Marcin Kiszluk INTERPRETACJA PROZY, KOŁO NAUKOWE - KABARET LITERACKI,

Anetta Laskowska ZASADY CHARAKTERYZACJI TEATRALNEJ I FILMOWEJ  

Beata Lewalska GIMNASTYKA 

Anna Lipnicka INTERPRETACJA WIERSZA

Jerzy Lipnicki RUCH SCENICZNY, RYTMIKA, WALKI SCENICZNE  

Maciej Mydlak SCENY DIALOGOWE WIERSZEM

Ewa Pałuska RUCH - REZONATORY, TECHNIKA ALEXANDRA

Paweł Parczewski ELEMENTARNE ZADANIA AKTORSKIE

Dariusz Poleszak INTERPRETACJA PROZY, MONODRAM, ĆWICZENIA Z HISTORII TEATRU POLSKIEGO

Dorota Sepczyńska HISTORIA FILOZOFII

Mariusz Sieniewicz ĆWICZENIA Z LITERATURY POLSKIEJ  

Wiesława Szymańska INTERPRETACJA PIOSENKI AKTORSKIEJ

Marcin Tyrlik RUCH SCENICZNY, RYTMIKA, WALKI SCENICZNE, SCENY DIALOGOWE PROZĄ

Przemysław Wasilkowski PLASTYKA RUCHU SCENICZNEGO

Małgorzata Wawruk IMPOSTACJA GŁOSU 

Aldona Witkowska HISTORIA FILMU

Hanna Wolicka SCENY DIALOGOWE WIERSZEM  

 

(Olsztyn, 07.09.2015r.)

STATUT POLICEALNEGO STUDIUM AKTORSKIEGO im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Tetrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie ( dalej zwane zamiennie Studium Aktorskie lub Studium) działa na podstawie :

-  wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 118/96

-   § 5 ust. 1 pkt. 7 Statutu Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, nadanego Uchwałą Nr XIX / 383/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1.    Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie jest niepubliczną Szkołą artystyczną o uprawnieniach Szkoły publicznej. Uprawnienia szkoły publicznej uzyskało decyzją Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 3 lipca 1998 r., w której uznano szkołę za eksperymentalną.

2.  Organem prowadzącym Szkołę jest Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

3.  Siedzibą Szkoły jest budynek Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie przy ulicy 1 Maja 4.

4.  Celem działania Szkoły jest kształcenie absolwentów szkół średnich w zawodzie aktor dramatu.

5.  Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

6. Szkoła używa pieczęci firmowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7 Szkoła prowadzi i przechowuje dokumenty zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

   §2

1.  Nauka w Studium trwa trzy lata i podzielona jest na sześć semestrów zgodnie z organizacją roku szkolnego i ramowym planem nauczania.

2.  Naukę w Szkole kończą egzaminy dyplomowe przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Skład Komisji Dyplomowej powoływany jest w odstępstwie od Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. § 29.1. na podstawie prowadzonego Eksperymentu. Absolwent Szkoły otrzymuje dyplom ukończenia Studium upoważniający do wykonywania zawodu aktora dramatu.

3.   Słuchacze Policealnego Studium Aktorskim im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza, w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim a Dyrekcją Teatru, mają możliwość studiowania na kierunku Filozofia na Wydziale Humanistycznym i pedagogikę szkolną z animacją kulturalną na Wydziale Nauk Społecznych.

 

Rozdział II

Organy Studium oraz ich zadania

§3

1.  Organami Szkoły są : a / Dyrektor Szkoły

b / Rada Pedagogiczna c / Samorząd Słuchaczy

2.  Dyrektorem Szkoły jest Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru, lub powołana przez niego osoba posiadająca odpowiednie przygotowanie zawodowe.

Do kompetencji Dyrektora Szkoły należy w szczególności:

-  nadzór nad realizacją programu nauczania,

-  kierowanie bieżącą działalnością Szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

-  sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

-  realizowanie Uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,

-   dysponowanie środkami ujętymi w planie finansowym Szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

-  organizowanie administracyjnej i finansowej obsługi Szkoły,

-  zatrudnianie nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,

-  opracowanie arkusza organizacji Szkoły na dany rok uwzględniającego szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w porozumieniu z organem nadzorującym Szkołę / obowiązkowych i nadobowiązkowych /,

-  powoływanie Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzania Egzaminów wstępnych oraz organizowanie egzaminów dyplomowych, wraz

z proponowaniem przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, którego powołuje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej,

-  przyznanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły zgodnie z regulaminem Pracy Teatru,

-  występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,

-  Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Samorządem Słuchaczy może opierać się na ich opiniach i decyzjach.

 

3.  W strukturze organizacyjnej Szkoły utworzone są stanowiska : Kierownik Działu Nauczania i Referent d/s Nauczania i Obsługi Szkoły.

a)  Do obowiązków Kierownika Działu Nauczania należy m.in.:

-   kierowanie, organizowanie i nadzorowanie pracą wykładowców szkoły,

-   kierowanie całokształtem pracy powierzonego mu działu w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji planu pracy szkoły,

-  wyznaczanie harmonogramu egzaminów i zwoływanie posiedzeń Rad Pedagogicznych,

-   na polecenie Dyrektora Szkoły reprezentowanie Szkoły na zewnątrz, promocja, reklama, organizacja warsztatów i pokazów.

b)   Do obowiązków Referenta ds. Nauczania i Obsługi Szkoły jest m.in.:

-   kierowanie całokształtem pracy kancelarii szkoły w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji planu pracy szkoły,

-   prowadzenie pełnej dokumentacji przebiegu nauczania,

-   pisanie, przechowywanie protokołów i komunikatów z posiedzeń Rady Pedagogicznej, Komisji Egzaminacyjnej, egzaminów poprawkowych,

-  wykonywanie innych nie wymienionych wyżej prac, tzw. doraźnych o charakterze pilnym zleconych przez Dyrektora Szkoły bądź Kierownika Działu Nauczania.

Szczegółowe zakresy obowiązków znajdują się w dokumentacji Biura Kadr Teatru.

4.  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy zatrudnieni w Szkole nauczyciele, niezależnie od rodzaju zatrudnienia

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy :

-  zatwierdzenie planów pracy Szkoły,

-  zatwierdzanie ocen klasyfikacyjnych słuchaczy,

-     podejmowanie Uchwał w sprawie promowania na następny programowo wyżej rok (semestr),

-    podejmowanie Uchwał w sprawie skreślenia słuchaczy i ewentualnego ponownego ich przyjęcia.

5.  W skład Samorządu Słuchaczy wchodzi ośmioro słuchaczy, którzy zostali wybrani

w tajnym głosowaniu. Przedstawiciele Samorządu współpracują z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną w zakresie dotyczącym spraw słuchaczy, mogą również uczestniczyć w części posiedzeń Rady Pedagogicznej.

 

Rozdział III

Realizowanie zadań dydaktycznych

§4

1.  Klasyfikacja i promowanie słuchaczy odbywa się na podstawie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i końcowo rocznych ( semestralnych)

Oceny w skali 1 - 6 (1 - 25 pkt.) według Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania ( dalej zwany „WSO" ) stanowiący załącznik nr 1 do Statutu.

2.  Klasyfikacja i promowanie słuchaczy odbywa się na podstawie ocen klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej (semestralnej). Słuchacze oceniani są w skali od 1 do 6, skali ocen odpowiada punktacja:

25 pkt. stopień celujący 6

24 - 21 pkt. stopień bardzo dobry 5

20-16 pkt. stopień dobry 4

15-13 pkt. stopień dostateczny     3

12-11 pkt. stopień dopuszczający 2

10 -1 pkt. stopień niedostateczny    1

 (szczegółowy opis oceniania i punktacji zawiera "Opis eksperymentu" - załącznik nr 2).

3. Ocenę klasyfikacyjną wystawia nauczyciel danego przedmiotu, biorąc pod uwagę pracę i postępy słuchacza w trakcie nauki, obecność i aktywność na zajęciach. Wyjątek stanowią przedmioty obowiązkowe, (tzw. zawodowe), które oceniane są komisyjnie (szczegółowy podział przedmiotów zawiera WSO - załącznik nr 1). W przypadku, gdy dwóch nauczycieli prowadzi zajęcia z tego samego przedmiotu, ocena wystawiana jest komisyjnie.

4. Promowanie polega na zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną ocen klasyfikacyji śródrocznej i końcoworocznej (semestralnej) i obejmuje podjęcie Uchwał o : a/ promowaniu słuchaczy na następny programowo wyżej rok (semestr); b/ wystąpieniu o przyznanie stypendium, c/ skreśleniu z listy słuchaczy Studium Aktorskiego

5.  Słuchacz, który uzyskał z przedmiotu obowiązkowego ( niezawodowego) ocenę niedostateczną, może ubiegać się o prawo do poprawki w terminie i na zasadach ustalonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

6.   Słuchacz, otrzymuje promocję na następny programowo wyżej rok ( semestr ), jeżeli otrzyma klasyfikacyjną śródroczną i końcoworoczną ocenę wyższą od dopuszczającej z przedmiotów takich jak : elementarne zadania aktorskie, interpretacja prozy, interpretacja wiersza, sceny dialogowe wierszem, sceny dialogowe prozą, technika i wyrazistość mówienia, impostacja głosu.

7.   Słuchacz, który uzyskał klasyfikacyjną śródroczną i końcoworoczną ocenę dopuszczającą z przedmiotów obowiązkowych (zawodowych ) takich jak : elementarne zadania aktorskie, interpretacja prozy, interpretacja wiersza, sceny dialogowe wierszem, sceny dialogowe prozą, technika i wyrazistość mówienia, impostacja głosu, nie otrzymuje promocji na programowo wyżej rok ( semestr) i zostaje skreślony z listy słuchaczy, chyba że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie roku.

8.  W ciągu całego cyklu kształcenia słuchacz może powtarzać rok tylko jeden raz.

9. Skreślenie z listy słuchaczy szkoły następuje w przypadku, kiedy słuchacz podjął decyzję na piśmie o rezygnacji z dalszej nauki w szkole.

 

Rozdział IV

Prawa i obowiązki słuchaczy Studium

§5

1. Słuchacz ma prawo do :

a/ opieki wychowawczej i warunków w szkole zapewniających ochronę i poszanowanie jego godności, bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami dyskryminacji oraz przemocy fizycznej bądź psychicznej,

b/ ochrony przed uzależnieniami, demoralizacją, szkodliwymi treściami oraz innymi przejawami patologii społecznej,

c/ korzystania w szkole z zorganizowanego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, procesu dydaktycznego, wychowawczego i opieki, z uwzględnieniem jego wieku i rozwoju psychofizycznego; odpowiedniej do jego sytuacji i możliwości szkoły pomocy w przypadku trudności życiowych, materialnych, szkolnych, d/ rozwijania uzdolnień i zainteresowań oraz uzyskania pomocy w planowaniu swojego rozwoju,

e/ informacji o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć, f/ obiektywnej, jawnej i umotywowanej ( na prośbę zainteresowanego ) oceny zachowania i za postępy w nauce,

g/ udziału w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez szkołę, h/ działania w Samorządzie Słuchaczy,

i/ ubiegania się o udział w reprezentacji szkoły w imprezach artystycznych i sportowych oraz w innych formach współzawodnictwa słuchaczy, j/ wiedzy o swoich obowiązkach oraz środkach, jakie mogą być stosowane w przypadku ich naruszenia,

k/ wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach ochrony tych praw.

2.   Słuchacz ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie i Regulaminie Szkoły, a w szczególności:

a/ zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie,

b/ systematycznie przygotowywać się do zajęć,

c/ usprawiedliwić nieobecność na zajęciach - usprawiedliwienie winien przedłożyć opiekunowi roku w dniu stawienia się na zajęcia;

• dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność słuchacza na zajęciach jest zaświadczenie lekarskie;

3.   Słuchacz ma obowiązek przestrzegania zasad kultury osobistej i współżycia społecznego oraz właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły, teatru oraz pozostałych słuchaczy.

4.   Słuchacz ma obowiązek zdobywania wiedzy i przygotowania się do zajęć edukacyjnych.

5.   Słuchacz ma obowiązek dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole i teatrze.

6.   Słuchacz ma obowiązek przeciwstawiania się, w miarę możliwości, przejawom agresji, wandalizmu i wulgarności.

7.    Nie przestrzeganie zasad zawartych w § 5 punkty 2-5 może skutkować usunięciem z listy słuchaczy. W szczególności: trzykrotna nieusprawiedliwiona absencja na zajęciach na przestrzeni jednego miesiąca, przebywanie w szkole pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, akty wandalizmu, przemoc fizyczna, mogą skutkować dyscyplinarnym usunięciem ze szkoły.

 

Rozdział V

Zasady przyjmowania do Studium oraz organizacja nauki

§6

1. Rok szkolny organizowany jest analogicznie jak w szkołach artystycznych.

2. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z tygodniowym planem nauki, który nie

może kolidować z planem prób i przedstawień teatru. W wypadku nakładania się zajęć, słuchacz winien uczestniczyć w takim wypadku w wyznaczonych zajęciach teatru, zaś jego nieobecność na zajęciach w Studium należy uważać za usprawiedliwioną.

3.  Podstawową formą pracy Studium są zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

4.  W czasie całego cyklu nauczania, słuchacze Studium partnerują nauczycielom w przedstawieniach repertuarowych Teatru (element kształcenia procesu nauczania programu w relacji mistrz-uczeń) i obowiązkowo uczestniczą w próbach, zgodnie z harmonogramem pracy Teatru.

§7

1.  Egzaminy wstępne odbywają się po zakończeniu zajęć dydaktycznych, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

2.   Do Studium Aktorskiego przyjmowani są absolwenci liceum ogólnokształcącego, profilowanego, zawodowego oraz technikum, na podstawie konkursowych egzaminów wstępnych.

3.  Kandydatów przystępujących do egzaminów wstępnych nie obowiązuje limit wiekowy.

4.  W celu przeprowadzenia egzaminu wstępnego, Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną.

5.  Dyrektor Szkoły jest Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej i ustala skład Zespołów Tematycznych.

6.  W skład Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej wchodzą: Przewodniczący Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej, nauczyciele przedmiotów objętych programem nauczania, przedstawiciele szkół wyższych, inni twórcy teatralni oraz członkowie związków zrzeszających artystów.

7.  Przewodniczący Komisji ustala zasady przeprowadzania egzaminów wstępnych.

8.  Egzaminy wstępne podzielone są na trzy etapy, nad którymi kontrolę sprawują powołane zespoły tematyczne o poszczególnych specjalnościach:

a)  pierwszy etap obejmuje egzamin z:

a)  tańca i rytmiki,

b)   ruchu scenicznego, sprawności fizycznej,

c)  słuchu, poczucia rytmu i śpiewu,

d)   dykcji i techniki wymowy, predyspozycji foniatrycznych,

b)   drugi etap obejmuje egzamin z:

e)  wiedzy o teatrze, kulturze, literaturze i sztuce (w formie testu),

f)   wiersza,

g)  prozy,

c)   trzeci etap obejmuje egzamin praktyczny z:

h)   zadań aktorskich (etiudy),

i)   pokazu taneczno-rytmicznego, j) piosenki.

9.  Kryteria oceniania poszczególnych etapów ustala się w punktach, według zaleceń Dyrektora Szkoły.

10.  Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie punktacji. W przypadkach spornych o przyjęciu kandydatów decyduje głosowanie członków Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej.

11.  Limit miejsc na pierwszym roku ustala Dyrektor Szkoły.

12.  Ostateczną decyzję o przyjęciu słuchacza do Studium podejmuje Dyrektor Szkoły po konsultacji z Komisją Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną.

 

Rozdział VI

Prawa i obowiązki nauczycieli Studium

§8

1.  Do obowiązków nauczycieli Studium należy :

-  realizacja programu nauczania danego przedmiotu,

-  odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo słuchaczy,

-  dbanie o pomoce dydaktyczne, sprzęt szkolny i teatralny oraz o pomieszczenia w których odbywają się zajęcia,

-  wspieranie rozwoju psychofizycznego słuchaczy, ich zdolności i zainteresowań,

-  bezstronna i obiektywna ocena słuchaczy, oraz ich sprawiedliwe traktowanie,

-  udzielanie pomocy w przezwyciężaniu trudności związanych z procesem kształcenia,

-  doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

2.  Nauczyciele Studium obowiązani są do sprawdzania obecności na zajęciach oraz informowanie opiekuna roku o absencji poszczególnych słuchaczy. Nauczyciel powinien też wcześnie sygnalizować wszelkie problemy wynikające z pracy ze słuchaczami opiekunowi roku a w szczególnych sytuacjach Dyrektorowi Szkoły.

3.  Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły : dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego słuchacza w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u słuchaczy moralnych i obywatelskich postaw zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

4.  Prawa nauczycieli Studium Aktorskiego wynikają z uregulowań Kodeksu Pracy i Regulaminu Pracy Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

§9

1.  Spośród nauczycieli Studium Dyrektor szkoły powołuje opiekunów poszczególnych lat.

2.  Opiekun roku służy swoja pomocą i doświadczeniem w przypadku zgłaszanych przez słuchaczy problemów, podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów wśród słuchaczy danego roku, niezwłocznie reaguje na sygnalizowane przez nauczycieli czy innych pracowników teatru przypadki naruszania dyscypliny

i ustalonego porządku.

3.  Opiekun roku może też wnioskować do Dyrektora Teatru o nagrody i wyróżnienia dla poszczególnych słuchaczy.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§10

1. Nauczyciele i słuchacze Studium mają prawo do korzystania z biblioteki znajdującej się w Teatrze.

§11

1. Dyrektor Szkoły może wprowadzić, na wniosek Rady Pedagogicznej lub przedstawicieli Samorządu Słuchaczy, dodatkowe zajęcia fakultatywne uwzględniające potrzeby rozwojowe słuchaczy.

§12

1.  Środki na działalność Studium są pozyskiwane z dotacji i subwencji pochodzących z budżetu Państwa, dotacji przedmiotowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej, Urzędu Marszałkowskiego, i innych Samorządów lokalnych, darowizn i osób prywatnych, a także środków własnych Teatru.

2.  Do efektywnego pozyskiwania środków na działalność Studium organ prowadzący Studium może powołać specjalną Fundację.

3.  Obsługę finansową, administracyjną i techniczną Studium, zapewnia i prowadzi

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

§ 13

1.  Zmiany w Statucie może dokonać Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, jako prowadzący Studium.

2.  Statut wchodzi w życie z dniem 7 września 2015 roku. Traci moc Statut dotychczasowy.

partnerzy
Teatr im. Stefan Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118, tel. 89 527 59 59
Realizacja: